ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

โครงการสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรม Digital Logistics สำหรับผู้ประกอบการ SME" จัดโดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ บริษัท Khon Kaen MICE Management

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ กรีน โฮเต็ช แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรม Digital Logistics สำหรับผู้ประกอบการ SME" จัดโดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ บริษัท Khon Kaen MICE Management โดยได้รับเกียรติจากคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงาน ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครู        เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2561ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 5 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัตการทางภาษา ด.102 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CL 107 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำเนื้อหาสาระทางวิชาการนำเสนอความคิดใหม่ๆได้อย่างถูกต้อง